Provinciaal en
Waterschaps
Kiezersonderzoek
.

De middelste bestuurslaag wordt in Nederland gevormd door provincies en waterschappen. Dit is de bestuurslaag die (mede-)verantwoordelijk is voor onder andere ruimtelijke ordening en de waterhuishouding. De verkiezingen voor provinciale staten en waterschappen vinden tegelijkertijd plaats. Bovendien loopt de benoeming van de Eerste Kamer via de volksvertegenwoordiging in de provincies. Dat maakt het vierjaarlijkse verkiezingsproces even complex als interessant.

Onze doelstelling.

Daarom heeft SKON in 2020 een start gemaakt met onderzoek naar de opvattingen en gedragingen van kiezers in deze bestuurslaag. Het eerste PWKO vond plaats buiten verkiezingstijd, en zal fungeren als een nulmeting voor toekomstig kiezersonderzoek. Vanaf 2023 zal het PWKO elke vier jaar worden verricht.

Het team.

Het Provinciaal en Waterschapskiezersonderzoek van 2020 werd aangestuurd door Hans Vollaard en Harmen Binnema (UU) en Bas Denters en Giedo Jansen (UTwente). Het onderzoek is uitgevoerd door Centerdata (via het LISS-panel).

Financiering.

De financiering van het project kwam van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Navigeer direct naar onze onderzoeken.