Sinds de aanvang van het Nederlandse programma vanverkiezingsstudies zijn de verkiezingsstudies georganiseerd alsinteruniversitair project. Alle universitaire centra in Nederlandwaarin politicologie wordt beoefend zijn ononderbroken betrokkengeweest bij het NKO. Tot aan het einde van de jaren tachtig werd aandeze betrokkenheid vorm gegeven door middel van een interuniversitairewerkgroep die eindverantwoordelijkheid had over de voorbereiding enuitvoering van het NKO. Een "kerngroep NKO" hield zich bezig met dedagelijkse gang van zaken, terwijl de verschillende studies vanverkiezing tot verkiezing werden toegewezen aan één of enkeleuniversitaire politicologische centra.

Sinds ... is dezeinteruniversitaire samenwerking vormgegeven in de StichtingKiezersonderzoek Nederland (SKON). SKON kent een directie, een bestuuren een adviesraad.

De directie bestaat uit dit moment uit:  Henk van der Kolk (Universiteit Twente) en Jean Tillie (Universiteit van Amsterdam).

Het bestuur bestaat op dit moment uit: KeesAarts (Universiteit Twente), Paul Dekker (SCP, Universiteit vanTilburg), Joop van Holsteyn (Universiteit Leiden), Jan Kleinnijenhuis(Vrije Universiteit), Henk van der Kolk (Universiteit Twente); Rob Eisinga (Radboud Universiteit), Wouter van der Brug (Universiteit van Amsterdam).

De adviesraad bestaat op dit moment uit: RudyAndeweg (Universiteit Leiden), Bert Felling (Radboud Universiteit),Jacques Hagenaars (Universiteit van Tilburg), Meine Henk Klijnsma(BZK), Monique Leijenaar (Radboud Universiteit/Kiesraad), BoudieRijkschroeff (NWO), Jacques Thomassen (Universiteit Twente); Peter Doorn (DANS), Jon Schilder (BZK), Hans Schmeets (CBS), Ineke Stoop (SCP)